logo SMAKFIT

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.

Twoje
  
źródło
  
zdrowia
  
Catering
  
dietetyczny   

Twoje źródło zdrowia Catering dietetyczny

Regulamin

#smak-fit
@smakfit

zamów zestaw próbny

zadzwoń do nas

535 213 213

REGULAMIN CATERINGU PUDEŁKOWEGO „SMAK-FIT”

§1
WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.smak-fit.pl (zwany dalej "Sprzedawca”) jest Robert zimny P.U.H „Smak-Fit” z siedzibą w 26-067 Strawczyn, nr REGON: 365580871, NIP: 9591690951, telefon: +48 535 213 213, poczta elektroniczna: biuro@smak-fit.pl

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2
DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Robert zimny P.U.H „Smak-Fit” z siedzibą w 26-067 Strawczyn, nr REGON: 365580871, NIP: 9591690951, telefon: +48 535 213 213, poczta elektroniczna: biuro@smak-fit.pl Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Produkt, Dieta – zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 1000 do 3500 kcal dostarczany do klienta codziennie lub co drugi dzień (w zależności od zamówienia).
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składający zamówienie telefonicznie lub drogą e-mail.
 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.smak-fit.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
 9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  8. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne swoich danych osobowych, które są przetwarzane a ich cel przetwarzania to:
  Dane osobowe i cel przetwarzania:
  • Imię i nazwisko: weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach.
  • Adres e-mail: korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu.
  • Numer telefonu: informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu.
  • Adres dostawy: dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę.
 4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu dietetycznego.
 5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4
ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce https://smak-fit.pl/zamow-online
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  • drogą elektroniczną na adres biuro@smak-fit.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  • drogą elektroniczną poprzez Panel Klienta na: https://smak-fit.pl/zamow-online przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  • telefonicznie 7 dni w tygodniu w godzinach od 6-16 pod numerem telonu 535-213-213.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym, Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 8 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 8. Klient ma prawo zamówienia maksymalnie jednego Produktu jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu.

§5
WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTU

 1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia przedstawiony jest poniżej: 
  • Aby otrzymać dietę w poniedziałek to zamówienie muszę zrobić do piątku do 14:00;
  • Aby otrzymać dietę we wtorek to zamówienie muszę zrobić do Niedziela do 14:00;
  • Aby otrzymać dietę w środę to zamówienie muszę zrobić do poniedziałku do 14:00;
  • Aby otrzymać dietę w czwartek to zamówienie muszę zrobić do wtorku do 14:00;
  • Aby otrzymać dietę w piątek to zamówienie muszę zrobić do środy do 14:00;
  • Aby otrzymać dietę w sobotę, to zamówienie muszę zrobić do czwartku do 14:00;
 2. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku dni świątecznych.
 3. W przypadku dni świątecznych dostawy Produktu mogą być realizowane w dniu poprzedzającym dzień świąteczny.
 4. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  4.1. Przesłania na adres e-mail: biuro@smak-fit.pl potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia);
  4.2. Dokonania płatności online przez dostawcę płatności internetowych;
 5. Godziny w pkt. 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 6. Godziny w pkt. 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy lub terminu dostawy.
 7. Odstępstwa od pkt. 3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 8. Dostawy realizowane są w godzinach 03:00 – 8:00 we wszystkich miastach. W celu ustalenia indywidualnych godzin dostawy, prosimy o bezpośredni kontakt z biurem obsługi klienta: biuro@smak-fit.pl.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  9.1. Złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  9.2. Bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  9.3. Braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  9.4. Rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;
 10. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.
 11. W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście może być doliczona opłata dodatkowa, która każdorazowo jest ustalana między Sprzedawcą a Klientem drogą elektroniczną https://smak-fit.pl/zamow-online
 12. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 14. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w pkt. 1. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 15. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 16. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 14 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 17. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w pkt. 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 18. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 19. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
 20. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w pkt. 1.
 21. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z pkt. 1.

§6
METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1.1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy prowadzony przez Bank BPS o numerze: 80 1750 0012 0000 0000 3508 1817
  1.2. Przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 14.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  2.1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
  2.2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§10
PRAWA KONSUMENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1.1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  1.2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  1.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),
  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

§11
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu.

§12
PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021 roku.

Witaj w Smak-Fit Catering Dietetyczny na zamówienie Kielce Jesteśmy Twoim nowym spojrzeniem na żywienie

tel: 535 213 213

mail: